Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Uønskede hendelser

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Tema: Uønskede hendelser

  "Uønskede hendelser" er terminologien som ofte nyttes for å beskrive trusler som vi ønsker å beskytte oss mot. Blant annet på nettsidene til > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]og > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]vil vi finne en rekke veiledere om temaet.

  Det skilles gjerne mellom "Tilsiktede uønskede hendelser" og "Utilsiktede uønskede hendelser". Den første kategorien dekker saker som terrorisme, spionasje, subversjon, sabotasje og organisert kriminalitet. Her snakker vi altså om menneskeskapte aktiviteter som har til hensikt å enten påføre skade, påvirke eller skaffe seg informasjon eller andre verdier. På Milforum er dette dekket opp på øvrige underforum under S-2-3 Sikkerhet og trusler.

  På underforumet Andre trusler er vi opptatt av utilsiktede uønskede hendelser, hvor det altså ikke er en aktør som er ute etter å gjøre ugagn, men hvor enten menneskelige feil eller naturskapte hendelser er trusselen.

  En av disse, Covid-19, har allerede gjort seg fortjent til en > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  I Vedlegg 5 til > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] finner vi eksempler på risikoområder. Denne dekker både tilsiktede og utilsiktede hendelser. Under er disse listet opp. Alle har underpunkter, f eks dekker 'Vei' både større trafikkulykker, tunnelulykker og bussulykker.
  - Ekstremvær
  - Flom
  - Skred
  - Sykdom (herunder pandemi, og herunder Covid-19)
  - Branner
  - Vei
  - Jernbane
  - Luftfart
  - Sjø
  - Næringsvirksomhet / Industri
  - Offshore
  - Atomulykker
  - Akutt forurensing
  - Forsyningssvikt
  - Migrasjon
  - Digitale hendelser
  - Vold
  - Sikkerhetspolitiske hendelser
  - Annet


  Det er ønskelig at denne tråden benyttes til å diskutere planverk, organisasjon, beredskap og andre overordnete saker, mens det åpnes egne tråder for konkrete hendelser eller trusler som man ser materialisere seg, men som ikke nødvendigvis hører hjemme i de mer generelle nyhetstrådene.
  Lignende tråder

  #2
  Legger inn en artikkel om Totalforsvaret her, kan være relevant.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Kommentér


   #3
   Her er Bergen kommunes beredskapsplan:

   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   Kommentér


    #4
    Det er absolutt verdt å se på fjorårets rapport fra DSB: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

    Det er jo litt interessant hva som skrives om pandemi i Norge:

    Pandemi-scenarioet tar i grove trekk utgangspunkt i den verste influensapandemien vi kjenner, nemlig spanskesyken i 1918–19, men vi kan ikke se bort fra at den neste pandemien kan ha enda mer alvorlig karakter enn denne.
    Pandemi og Legemiddelmangel er scenarioene med høyest risiko.
    Scenarioene Pandemi og Legemiddelmangel skårer høyt både med hensyn til overført sannsynlighet og konsekvens. I tillegg er det stor risiko knyttet til en alvorlig atomulykke og et stort fjellskred.

    Pandemi
    Sannsynligheten for en alvorlig pandemi er i analysen angitt til 75 prosent i løpet av 100 år. Konsekvensene av en pandemi som beskrevet i scenarioet, vil bli svært store med om lag 8 000 dødsfall, 35 000–40 000 sykehusinnleggelser, svært store økonomiske tap og sosiale og psykologiske reaksjoner i befolkningen. Pandemier opptrer jevnlig; på 1900-tallet var det tre slike hendelser.
    Siden 1510 har det vært 18 kjente pandemier. Tidsrommet mellom dem har variert, men vanlige intervaller har vært 10 til 40 år. På 1900-tallet var det fire influensapandemier: Spanskesyken (1918), Asiasyken (1957), Hong-Kong-syken (1968) og russerinfluensaen (1977). Av disse var spanskesyken den mest alvorlige med mellom 14 000 og 15 000 døde i Norge.
    En alvorlig smittsom sykdom som medfører mange alvorlig syke og døde, vil innebære en stor belastning for helsevesenet. Etterspørselen etter helsetjenester vil øke, både diagnostisering, ordinær behandling og intensivbehandling. Samtidig vil helsepersonell også bli syke, og kapasiteten dermed redusert. Det vil bli behov for å innkalle ekstrapersonell. Behandling av andre sykdommer vil måtte bli utsatt i stor grad med de belastninger det vil gi for dem som blir berørt. Gjennomgangen av erfaringene fra influensapandemien i 2009 pekte på sårbarhet knyttet til små enheter i helsetjenestene i distriktene og begrenset intensivkapasitet ved sykehusene. En pandemi kan føre til at en stor del av befolkningen blir syk samtidig, og at en enda større del blir borte fra arbeidsplassen. Fravær kan skyldes egen sykdom, omsorgsansvar eller frykt for smitte, og kan føre til store problemer i en rekke sektorer. Et høyt arbeidsfravær kan blant annet føre til at viktige samfunnsfunksjoner, som også helsevesenet er avhengig av, svekkes eller i verste fall bryter sammen.
    Vurdering av sannsynlighet
    På bakgrunn av den historiske frekvensen for influensapandemier er sannsynligheten for at Norge igjen vil bli rammet av en influensapandemi vurdert til å være høy.
    Vurdering av konsekvenser
    Konsekvensene av det gitte scenarioet vurderes samlet sett som svært store. De alvorligste direkte konsekvensene av pandemien er et stort antall dødsfall og syke i befolkningen. Omfanget av helsemessige konsekvenser er avgjørende for samfunnsmessige konsekvenser for øvrig, som stort sykefravær i alle sektorer, mangelfull offentlig transport, skader på strømforsyningsnettet som ikke blir reparert og dårligere behandlingstilbud for andre sykdommer. De økonomiske tapene blir også store på grunn av produksjonsbortfall og høye behandlingsutgifter for sykehusene.

    Kommentér


     #5
     Så har vi NOUen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fra juni 2019.

     Kommentér

     Slik kler du deg som en vintersoldat

     Collapse

     Working...
     X