Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Stratagem: Fremtidens offiserer

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Stratagem: Fremtidens offiserer

  Fremtidens offiserer

  Denne høsten mottar Forsvaret det første kullet med offiserer - altså det første kullet som først og fremst ikke er selektert som sersjanter. Årets kull er derfor de første som er selektert og utdannet som offiserer. Dette innlegget er skrevet til offiserene som nå skal ut i avdeling.
  Utdanningen på Krigsskolen er noe mange mener noe om, nåværende ordning har vært heftig debattert i befalsmesser og > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Jeg har > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] for at ordning for militært tilsatte (OMT) i realiteten har vært en innføring av ett offiserskorps[1]. De nye offiserene som nå skal ut i Hæren og Forsvaret kan derfor betegnes som de første offiserene.
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]med offisersutdanning rett fra videregående er annerledes og har derfor møtt mye kritikk. Den er ett resultat av utdanningsreformen (URE), og mest sannsynlig endret med bakgrunn i økonomi. Uavhengig av dette har jeg troen på effekten av å selektere direkte inn til offisersutdanning, uten å først måtte være lagfører og sersjant. Min overbevisning handler ikke om de økonomiske fordelene ved å kutte utdanningstiden, men heller om hvilket fokus kadettene har under studietiden og effekten dette kan gi offiserskorpset på sikt.
  Som elev fra første kull på Krigsskolens gjennomgående ordning (KS GJG 08-09), er jeg selv et produkt av en første gjennomføring. Vi ble først selektert på felles opptak og seleksjon for befalsskolen, før vi gjennomførte ett år grunnleggende befalsutdanning i regi av Krigsskolen, med påfølgende direkte overføring til Linderud. Den gang, som nå, var det mange meninger om den nye ordningen. Ett av argumentene, som også benyttes i dag, var mangelen på erfaring. I masteroppgaven «ledererfaring før lederutdanning» (Müller og Frisak, 2017) er mangelen på erfaring hovedtema og funnene viser at det er få signifikante forskjeller mellom kadetter på gjennomgående modell og den tradisjonelle seleksjonsmodellen[2].
  Mye har skjedd siden jeg begynte på Krigsskolen i 2008, veldig mye til det bedre. Skal vi fortsette å videreutvikle Forsvaret for å møte fremtidens utfordringer er jeg overbevist om at vi vil ha behov for ett faglig dyktig offiserskorps. Skal vi klare det må vi tørre å gjøre en tydelig rolleavklaring mellom sersjanten og offiseren, slik at nye offiserer får mulighet til å faktisk være offiserer. Dette arbeidet har startet godt i Hæren med utviklingen av «Hærens sersjanter – til prøve» i 2018 etterfuglt av «Instruks for ansvars- og oppgavefordeling i command-team fra tropp til bataljon i Hæren» i 2019. I bacheloroppgaven «Rollefordeling og effektivitet i Hærens command team» (Thorsen og Tombre, 2020) blir nettopp instruksen sett på i rollefordelingen på troppsnivå. Der konkluderes det med fortsatt stor usikkerhet og rolletvetydighet knyttet til enhetlig oppgavefordeling [3]
  For nå kommer vi til kjernen for hvorfor jeg har så stor tiltro til fremtidens offiser og dagens seleksjonsmodell. Å være offiser krever refleksjon og modning rundt den rollen som skal bekles. Dersom offiserens fokusområder skal være tilsvarende det gamle enhetsbefalet måtte utdanningstiden på Krigsskolen blitt brukt på stridsteknikk, skyting og pugging av reglementer. Områder som i dag er sersjantens spesialitet og derfor ivaretatt av personell med erfaring og utdanning for nettopp dette. Offiserens rolle må i samråd med sersjantene defineres og skapes, noe dere som våre første offiserer er best egnet til å ta tak i.
  For nettopp mangelen på ferdigheter og kunnskap innen sersjantens spesialiteter, tror jeg er nødvendig for å tørre å gi sersjantene det ansvaret de må få. Slik at de kan sikre god kvalitet på stridsteknisk nivå. Jeg tror også det er nødvendig for å få løftet blikket til offiserene, slik at de kan fokusere på sine ansvarsområder, som helhet og neste steg av planen. Min påstand er at vi i dag ikke henter ut ønsket effekt fra noen av personellkategoriene, i hovedsak på grunn av at offiseren ikke klarer å løsrive seg fra idealet enhetsbefalet og ideen om at de må være best i alt.
  Nåværende studieplanen for Krigsskolen presiserer at kadettene skal «tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede, sideordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret»[4]. Ingen lav ambisjon, men egenskaper som vil komme godt med for å bidra til å forme offiserens rolle. En naturlig forlengelse av dette ansvaret er også å bidra til utviklingen av offisersutdanningen, da dere som våre første offiserer blir de første til å faktisk oppleve hvordan en slik utdanning bør formes for å komplementere spesialistkorpset.
  Dagens løsning med Krigsskole i aldersspennet 19-23 år og stabsskole senest innen fylte 36 år gir en lang periode uten faglig påfyll i form av formell utdanning. Dette gapet bidrar slik jeg ser det også til å vanskeliggjøre videreutviklingen av offiserskorpset, da det ikke skapes faste rammer for å erfaringsutveksling og refleksjon rundt hvilke rolle offiserene faktisk skal ha. Her er løsningen som er valgt for spesialistkorpset en bedre tilnærming, gjennom at det ved jevne mellomrom gis ny nivådannende utdanning som bidrar til å skape en felles forståelse for roller og ansvar, samt personlig utvikling blant sersjantene.
  Krigsskolens studiehåndbok beskriver videre at offiserer ved uteksaminering skal «identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiseren har». Dette er en større oppgave for ferske offiserer, da det mangler en god beskrivelse av hvordan den militære profesjonen er forskjellig for de to personellkategoriene (OR/OF), og nåværende forståelse i Forsvaret for offiserens roller og ansvar er meget sprikende.
  Personlig mener jeg offiseren må være generalisten som gjennom å lære av spesialistene skaper forståelse for de virkemidlene som er til rådighet, og basert på en analytisk vurdering av situasjonen kan anvende disse for å oppnå en ønsket effekt. Dette er en av mange definisjoner på offiseren. Mangelen på en tydelig definisjon av offiserens roller og ansvar er en utfordring. Arbeidet med å definere dette kan heller ikke overlates alene til vi som tilhører enhetsbefalsordningen. Dette arbeidet må dere også tørre å mene noe om.
  For å få omskolert oss enhetsbefal til offiserer vil en videreutvikling av nivådannende utdanning for offiserer være ett viktig steg for å få etablert en felles forståelse for det å være offiserer. Amerikanerne har valgt en løsning som gir offiseren nivådannende utdanning gjennom hele karrieren. En tilnærming jeg tror kunne bidratt med viktige innspill fra hele Forsvaret til utdanningsinstitusjonene for hvordan det nye offisereskorpset utvikler seg, og hvordan offiserene oppfatter sin funksjon. Slik utdanning vil også kunne bidra til at Forsvaret sentralt blir gitt mulighet til å påvirke utviklingen av offiserskorpset i en retning som utfyller Forsvarets behov.
  US Army tidslinjal for karriere som offiserUavhengig av dette har jeg store forventninger og tiltro til dere som nå møter som ferske offiserer i avdeling. Jeg forventer at dere kommer til å møte motstand og forskjellsbehandling, men også meget spennende tjeneste, gode sersjanter, ivrige soldater og utallige problemstillinger som dere må bidra til å løse. Uansett hva som møter dere så ber jeg dere om å opprettholde evnen til kritisk tenkning og det å stille spørsmål. Det er alltid rom, og veldig ofte vilje, til å forbedre Forsvaret, men noen må først stille de gode spørsmålene som åpner øynene for at ting kan gjøres annerledes. Offiserskorpset er nytt og dere har all rett til å bidra med deres stemme i hvordan vi skal utvikle oss til å bli like dyktige på våre fagområder som spesialistkorpset er på sine.
  Og husk: allerede neste år vil dere bli forsterket med nytt kull offiserer fra både treårig og ettårig offisersutdanning.

  Foto: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (Fredrik Ringnes / Forsvaret)

  [1] > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  [2] > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  [3] > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  [4]https://utdanning.forsvaret.no/nb/program/bachelor-i-militære-studier-med-fordypning-i-ledelse-og-landmakt/studieplan  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Lignende tråder

  #2
  Dagens løsning med Krigsskole i aldersspennet 19-23 år og stabsskole senest innen fylte 36 år...
  Dette var interessant. Har Hæren begynt med en hard øvre aldersgrense for stabsskole på 36 år? Dersom det virkelig er ønskelig å få ned snittalderen på stabsskole så er det bare to mulige veier - øke antallet plasser eller sette en øvre aldersgrense. Sistnevnte er billigst og kanskje den eneste mulige løsningen uten å tømme avdelingene for kapteiner og majorer. På den andre siden vil det bli mange årganger som mister muligheten til stabsskole og avansement.

  Kommentér


   #3
   Den uttalte ambisjonen er at man skal ha stabsskolen innen 40, men nå som alle må igjennom masterløpet så er det mer formålstjeneslig å få alle igjennom noe tidligere.
   Nå vet jeg ikke hvor stor andel av de andre forsvarsgrenene som gjennomfører stabsskole eller FOPS men for Hæren så er det ikke mange som kommer igjennom nåløyet hvert år. Tipper 20 prosent av et offiserskull som får plass, men ta den antagelsen med en stor klype salt da jeg ikke har tilgang på tallene nå i ferien.

   Faktisk så skal de aller fleste offiserer ikke inn på stabsstudiet da det er et meget begrenset antall plasser og konkurransen er knallhard.

   Kommentér


    #4
    Så de 80%'ene som ikke kommer inn på stabsskolen - hvordan skal de ta det? Søke konvertering til spesialist? Slutte? Eller bare ta til etterretning at man ikke er på generalssporet - men vil pensjoneres som major/oblt og sikkert ha interessante jobber før det?

    Kommentér


     #5
     Jeg vet ikke hvordan det er akkurat nå, men for noen år siden var de som begynte på stabsskolen majorer eller eventuelt kapteiner. Stabsskolen ga grunnlag for å konkurrere om karrierestillinger, som f eks bataljonssjef, etterpå. Senere, helst kombinert med utdannelse i utlandet, høyere stillinger. De som ikke fikk stabsskole ble en stund som majorer, men kunne få oberstløytnantstillinger som ikke var direkte i karrieresporet. Mulig noen avanserte til oberst, men tror ikke det var vanlig.

     Det kan være at det er rimelig at man ikke ønsker mer enn 20% opp på høyere nivå. Og ja, det er sikkert mange som er fornøyd med interessante jobber på nivået major/oberstløytnant. Likevel, som jeg også har skrevet på andre tråder, synes jeg muligheten for masterutdanning burde kommet på et mye tidligere tidspunkt i karrieren. Om ikke rett etter bachelor, som ikke er uvanlig i det sivile, så etter noen få år, f eks før vedkommende skal bli avdelingssjef (kompani, tilsv). Da ville nødvendigvis mer enn 20% måtte få muligheten, og det er mulig det må løses med en kombinasjon av militære og sivile studier.

     Kommentér


      #6
      Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
      Så de 80%'ene som ikke kommer inn på stabsskolen - hvordan skal de ta det? Søke konvertering til spesialist? Slutte? Eller bare ta til etterretning at man ikke er på generalssporet - men vil pensjoneres som major/oblt og sikkert ha interessante jobber før det?
      Det er nok et stort behov for majorer i stab og som saksbehandlere i blant annet FMA også i fremtiden, så det er jeg ikke bekymret for.
      Og noen finner ut at de vil heller gjøre noe annet når de ikke når opp i konkurransen.

      Med en rask (og ikke bekreftet) hoderegning så er det 15% av offiserene i min egen troppeart som er oblt eller høyere, dvs at de har stabsskole eller FOPS (fellesoperativ modul og master fra før).
      Og fremover nå så er det primært må-krav til VOU for opprykk til Oblt.

      Det som forsvaret mangler nå, som man hadde før, er en kortere stabsutdanning for de som skal jobbe i stab på nivå 3 eller 2. Før hadde man kortkurset på 3mnd som gav denne kompetansen, mens nå finnes det ikke noe som gir dette.

      Kommentér


       #7
       Opprinnelig skrevet av 93A Vis post

       Det er nok et stort behov for majorer i stab og som saksbehandlere i blant annet FMA også i fremtiden, så det er jeg ikke bekymret for.
       Og noen finner ut at de vil heller gjøre noe annet når de ikke når opp i konkurransen.

       Med en rask (og ikke bekreftet) hoderegning så er det 15% av offiserene i min egen troppeart som er oblt eller høyere, dvs at de har stabsskole eller FOPS (fellesoperativ modul og master fra før).
       Og fremover nå så er det primært må-krav til VOU for opprykk til Oblt.

       Det som forsvaret mangler nå, som man hadde før, er en kortere stabsutdanning for de som skal jobbe i stab på nivå 3 eller 2. Før hadde man kortkurset på 3mnd som gav denne kompetansen, mens nå finnes det ikke noe som gir dette.
       Tysklands videregående officersuddannelse er to delt. Rigtig mange OF-2 gennemfører hvert år et 3 måneders grundlæggende stabskursus på "Führungsakademie der Bundeswehr" i Hamburg. Den eksamensfri uddannelse giver udover stabsuddannelse også viden vedr. ledelse både på det militære og civile område. > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Det grundlæggende stabskursus giver adgang til forfremmelse til OF-3, adgang til stabsstillinger og mulighed for videreuddannelse ved "Führungsakademie der Bundeswehr" > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       De bedste fra hver årgang af grundlæggende stabsuddannelse vil efter succesfuld tjeneste i nogle år få adgang til general/admiralstabskursus. Dette er en to årig uddannelse med værnsspecifik, værnsfælles og samfundsvidenskablig indhold. Denne uddannelse giver adgang til toppen af det tyske forsvar og giver adgang til en masteruddannelse.

       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       En halvårlig stabuddannelse kunne i NO (og DK) dels bestå af 12 ugers stabsskole og dels af civil uddannelse med militær relevans (eller omvendt) indenfor HR, materielforvaltning, uddannelse og lignende. Dette vil give mulighed for sideværts tjeneste og hvis uddannelsen gives akademisk merit kan den bruges i det civile.
       Znuddel
       OF-2 Kaptein
       S-4
       Moderator
       Årets milforumist 2021
       Last edited by Znuddel; DTG 011442 Aug 21, . Begrunnelse: Fikset quote

       Kommentér


        #8
        Jeg ser i mitt eksemplar fra 1979 av Store norske leksikon at den gangen var det ordinære kurs (ca. 10 måneder) ved Hærens stabsskole obligatorisk for alle offiserer i avansementskrets 1 (de med KS).

        Kommentér


         #9
         Et ti-tolv ukers stabskurs for of-2 hadde vært perfekt. Gjerne parallelt med/delvis felles med VBU-2. Da vil offiserene videreutdannes sammen med det senior spesialistbefalet de sannsynligvis skal jobbe tettest sammen med. Krigsskolene kan skru sammen dette på kort varsel, det eneste som trengs er en beslutning og nødvendige ressurser.

         Kommentér

         Slik kler du deg som en vintersoldat

         Collapse

         Working...
         X