Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarspolitikk i Hurdalsplattformen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Forsvarspolitikk i Hurdalsplattformen

  Ap og Sp har lagt frem sin regjeringsplattform. Her loves nye stridsvogner, helikoptre, 5000 HV-soldater, en Forsvarskomisjon, individuelle vurderinger for sikkerhetsklareringer, "avklare" fartøysstrukturen i Sjøforsvaret og ubåter.

  Forsvar: Eit forsvar av og for folket
  Målet for regjeringas forsvarspolitikk er å vareta Noregs sikkerheit, tryggleik og handlefridom, våre
  interesser og verdiar. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og førebyggje krig og
  konflikt. Det sikkerheitspolitiske landskapet rundt oss er i endring og har blitt meir uføreseieleg.

  Forsvaret skal hevde norsk suverenitet og sikre nasjonale interesser. Noreg må ha eit nasjonalt og
  sjølvstendig forsvar med eigna kapasitetar på land, i luft, på sjø og i det digitale rom. Medlemskapet i
  NATO er ein berebjelke i norsk forsvars- og sikkerheitspolitikk.

  Det er spesielt viktig at Forsvaret er i stand til å løyse utfordringar Noreg kan stå overfor i
  nordområda. Dei nordiske landa vovne stadig tettare saman sikkerheitspolitisk. Regjeringa vil styrkje
  forsvarsevna og det militære nærværet i Nord-Noreg. Samtidig må Forsvaret òg kunne bidra i felles
  innsats for internasjonal fred og sikkerheit.

  I løpet av den kommande perioden er det avgjerande at Hæren utviklar seg vidare til å bli ein
  moderne landstyrke. Spesialstyrkane skal tilførast utstyr for ytterlegare å auke evna til militære
  spesialoperasjonar, medrekna kampen mot internasjonal terror. Heimevernet må moderniserast som
  ein territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over heile landet. Det er strategisk viktig å sikre
  nærværet og kampkrafta i Troms og Finnmark.

  Samtidig er Noreg ein kyststat med ei av verdas lengste kystlinjer. Sjøforsvaret og Luftforsvaret speler
  ei viktig rolle i å overvake våre store kyst- og havområde. Noreg er på dette området NATO i nord.
  Saman med etterretning, cyberforsvar og landforsvar set dette oss i stand til å vareta dei viktige
  oppgåvene for forsvarsalliansen som den geografiske plasseringa vår gir oss. Regjeringa vil følgje opp
  og tilretteleggje for innfasinga av nye kampfly og overvakningsfly i Luftforsvaret og innkjøpet av nye
  ubåtar til Sjøforsvaret.

  Dei tilsatte er Forsvarets viktigaste ressurs. Regjeringa legg opp til å opprette over tusen nye årsverk i
  Forsvaret i perioden. Auken skal i hovudsak gå til personell i operativ teneste. Regjeringa legg opp til
  at Forsvaret skal trene og øve meir. Samtidig vil vi arbeide for at dei tilsette i Forsvaret forblir tilsette
  i lengre tid. Dette krev innsats på fleire område, blant anna ved å leggje til rette for øvingar, god
  familiepolitikk, bustader og moglegheiter for utdanning.

  Verneplikta sikrar ei demokratisk forankring for Forsvaret og sørgjer for nødvendig rekruttering.
  Regjeringa vil anerkjenne innsatsen veteranane våre har gjort for Noreg i internasjonal teneste, og
  sørgje for god helsemessig og sosial oppfølging før, under og etter teneste.

  Regjeringa vil:
  • Slutte opp om NATOs toprosentmål og streve etter langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgåver, struktur og økonomiske rammer.
  • Opprette eit fond for Andøy kommune på 250 millionar kroner. Dette skal ikkje føre til avkorting av andre tilskot til Andøy kommune eller hindre kommunen frå å få andre midlar til næringsverksemd. Regjeringa vil òg bidra til fleire arbeidsplassar og meir aktivitet i Andøy kommune, blant anna gjennom å styrkje romindustrien, leggje til rette for auka aktivitet i reiselivsnæringa og gjennomføre utbygging av Andenes hamn.
  • Auke Noregs totale forsvarsevne ved å styrkje og vidareutvikle vårt eige nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.
  • Forsterke og fordype nordisk sikkerheits- og forsvarspolitisk samarbeid som eit tillegg til NATO-alliansen.
  • Styrkje forsvarsevna i Nord-Noreg med relevante bidrag frå alle forsvarsgreiner.
  • Investere i viktige kapasitetar som kampfly, ubåtar og overvakingsfly.
  • Investere i nye stridsvogner til Hæren.
  • Sørgje for dedikerte helikopter til Hæren, som blir stasjonerte og organiserte i ein eigen skvadron basert på Bardufoss.
  • Flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal vere basert på ei militærfagleg vurdering der både Hæren og spesialstyrkane sine behov for helikopterkapasitet blir varetatt.
  • Avklare den framtidige fartøysstrukturen til Sjøforsvaret sett i samanheng med det øvrige Forsvaret.
  • Styrkje forsvarssektorens innsats mot truslar frå det digitale rom og sørgje for at Forsvaret kan rekruttere og behalde personell med digital kompetanse.
  • Sørgje for nødvendige etterretnings- og overvakingsressursar til å gi ei oppdatert situasjonsforståing i nordområda til nasjonale myndigheiter og NATO.
  • Auke Heimevernets områdestruktur til 45 000 soldatar. For å møte behovet for eit tilstrekkeleg antal personell i Heimevernet, skal det vurderast å opprette ein eigen utdanningskapasitet.
  • Bruke strategiske avtaler til å trygge beredskap, sikre kapasitet til alliert mottak og effektivisere logistikk.
  • Leggje til rette for trening og øving med allierte og våre naboland.
  • Gjennomføre ein ambisiøs opptrappingsplan for talet på tilsette i Forsvarets operative ledd.
  • Ha som mål at stabsfunksjonane i Forsvaret i hovudsak skal liggje nært dei operative avdelingane.
  • Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrkje gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.
  • Sørgje for at Forsvaret ved utstyrsinnkjøp i større grad kjøper allereie utvikla og utprøvd utstyr. Norske myndigheiter skal streve etter å sikre forpliktande gjenkjøpsavtaler som bidrar til nasjonal verdiskaping og teknologioverføring.
  • Sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen regi.
  • Gå gjennom Forsvarets samarbeid med private aktørar, med omsyn til blant anna sikkerheit, beredskap, kompetanse og krigens folkerett.
  • Ta betre vare på veteranane våre før, under og etter teneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerheit og pårørande.
  • Sørgje for at samfunnet i større grad nyttiggjer seg av den viktige kompetansen til veteranane.
  • Sørgje for at sikkerheitsklarering av personell skjer basert på individuelle og ikkje skjematiske vurderingar.
  • Utnemne i løpet av hausten 2021 ein breitt samansett forsvarskommisjon for å førebugrunnlaget for ein ny langtidsplan for Forsvaret frå 2025.
  • Leggje til rette for eit tettare samarbeid mellom Forsvaret og resten av samfunnet for å styrkje både forsvarsevna og vår totale samfunnsberedskap.
  Lignende tråder
 • Trådstarter

  #2
  VG melder nå at Odd Roger Enoksen (Sp) blir forsvarsminister. I og med at media har meldt Borten Moe som sikker tidligere tenker jeg man skal ta alle slike saker som litt spekulasjon. Fasiten kommer i morgen.

  Kommentér


   #3
   Hva får Espen Barth Eide når Anniken Huitfeldt blir UMIN? Olje og energi? Ellers kunne nok også han tatt forsvar.

   Kommentér

   • Trådstarter

    #4
    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Hva får Espen Barth Eide når Anniken Huitfeldt blir UMIN? Olje og energi? Ellers kunne nok også han tatt forsvar.
    Olje og energi, eventuelt klima og miljø. Må jeg gjette tar jeg siste med utvidet ansvar for internasjonale klimaforhandlinger.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #5
     > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

     Forsvarets Forum skriver om at regjeringsplattformen legger opp til 8000 flere HV-soldater.

     Kommentér


      #6
      Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
      VG melder nå at Odd Roger Enoksen (Sp) blir forsvarsminister. I og med at media har meldt Borten Moe som sikker tidligere tenker jeg man skal ta alle slike saker som litt spekulasjon. Fasiten kommer i morgen.
      Svært interessant siden jeg kjenner ham. Han har ikke hatt noen politiske verv siden 2007 tror jeg, så dette er et come back hvis det stemmer. Fra 2007 har han vært adm. dir. i det som nå heter Andøya Space AS (tidligere Andøya rakettskytefelt). Som det har han vært svært dyktig og har gjort en kjempejobb, selv om han ikke har noen bakgrunn i teknologi eller rom. Så er han fra, og bor på, Andøya, noe som kanskje kan roe folk der litt. Han har hatt hovedrollen i å bygge opp Andøya som oppskytningsbase for satellitter, noe som kan bli kjempestort.

      Kommentér


       #7
       Høyre leverte fryktelig mange skuffelser i forsvar og beredskap, så det er en rimelig lav list som ligger lagt opp.

       Kommentér


        #8
        Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        Forsvarets Forum skriver om at regjeringsplattformen legger opp til 8000 flere HV-soldater.
        Det er sikkert noen som synes det er bra, men dersom det skal bevliges x millioner ekstra til HV, ville jeg mye heller brukt dem på å skaffe alle soldatene i områdestrukturen trening hvert år. Nå blir det nesten fremstilt som positivt at man øver to år og så er det bare befal/spesialister som øver det tredje, mens deres trening burde kommet i tillegg til den årlige for alle. Dessuten, som jeg har lest meg frem til her på forumet, er det slett ikke alle områder som får så mye trening engang.

        Og dersom det er riktig som det ble sagt i en annen tråd at ikke alle innsatssoldater får trening hvert år, så er det intet mindre enn skandaløst, og burde vært rettet opp ASAP.

        Og til slutt: det blir spennende å se totaliteten i forsvarsbudsjettet etter at ny regjering og stortingsflertallet har fått fiklet med det. Dersom det ikke bevilges friske penger til f eks 8000 HV-soldater, hvor tas pengene fra? Noen færre F-35, "fordi vi har da så mange"? Fri og bevare meg vel.

        Kommentér


         #9
         Er vi da på 45 000+3000 i innsatsstyrker?
         Hvis vi realterer det til FFI dokumentet er vi vel mellom ambisjonsnivå 2 og 3 med dette antallet men det er fortsatt ganske langt opp til de høyere nivåene.

         OVERVÅKING OG RESPONS 28 500 soldater Driftsnivå ca. 1,4 mrd. kroner Totale investeringer 3,0 mrd. kroner
         SIKRING OG INNSATS 41 600 soldater Driftsnivå på ca. 1,9 mrd. kroner Totale investeringer 1,2 mrd. kroner
         SAMTIDIG INNSATS 58 000 soldater Driftsnivå 2,2 mrd. kroner Totale investeringer 2,2 mrd. kroner
         SLAGKRAFTIG SIKRING OG INNSATS 63 600 soldater Driftsnivå 2,4 mrd. kroner Totale investeringer 4,0 mrd. kroner

         Kommentér


          #10
          Det er vel det vanlige med at politikerne synes det er kjekkere med flere soldater enn med bedre soldater.
          Det er ikke så sexy ut med den lite kommuniserbare "stridsevne". Flere soldater er lett å forstå.

          Pengene er det store spørsmålet i Hurdalsplattformen. "Vanlige folk" er nå blitt alle som tjener under 750000,- og det er de fleste. Det er jo fint, men personlig skulle jeg heller sett 3 grupper - ekte lavinntekt som trenger et skikkelig løft (gjerne gjennom redusert skatt, billig tannhelse etc) - midt på som vel er vanlige folk som i stor grad bør bli nullsum men kanskje litt omfordeling til barnefamilier - og så ta inn pengene på oss som er over, og selvsagt mest på de som har mest. Men det blir for lite til AP og SP sine kjernevelgere - de fattigste er ikke så flinke å stemme og når de stemmer så stemmer de nok på andre enn AP/SP for det meste.

          Penger til Forsvaret så leverer vel verken statsbudsjettet eller plattformen på den kalkylen som går vanligvis på kostøkning i militærteknologi - som kommer i tillegg til pris og lønnsvekst. Problemene for Forsvaret med å å holde på unge flinke folk kommer til å bli kraftig forverret utover i 2022 pga den forbruksfesten med tilhørende lav ledighet som alle prognoser tilsier. Allerede skriker mange bransjer etter den samme demografien og egnetheten som Forsvaret skriker etter - unge med arbeidsvilje, god helse og evne til å jobbe i team.

          Kommentér

          • Trådstarter

           #11
           Opprinnelig skrevet av SatDan Vis post
           Er vi da på 45 000+3000 i innsatsstyrker?
           Hvis vi realterer det til FFI dokumentet er vi vel mellom ambisjonsnivå 2 og 3 med dette antallet men det er fortsatt ganske langt opp til de høyere nivåene.

           OVERVÅKING OG RESPONS 28 500 soldater Driftsnivå ca. 1,4 mrd. kroner Totale investeringer 3,0 mrd. kroner
           SIKRING OG INNSATS 41 600 soldater Driftsnivå på ca. 1,9 mrd. kroner Totale investeringer 1,2 mrd. kroner
           SAMTIDIG INNSATS 58 000 soldater Driftsnivå 2,2 mrd. kroner Totale investeringer 2,2 mrd. kroner
           SLAGKRAFTIG SIKRING OG INNSATS 63 600 soldater Driftsnivå 2,4 mrd. kroner Totale investeringer 4,0 mrd. kroner
           Oppfatter det som 45000+3000, i og med at det står 45000 soldater i områdestrukturen. Skal man opp på 58000 feks, så er nok det lite realistisk å gjøre i løpet av 1 stortingsperiode på 4 år. Dette krever større kapasitet i førstegangstjeneste, og ikke minst betydelig styrking av utdanningen av befal og offiserer for å lede. F.eks så trengs det 45 nye områdesjefer om snitt størrelsen på nye HV-områder blir 175 mann. Økningen i antall HV-soldater tilsvarer 2 hele årskull med førstegangstjeneste fra Hæren, og man har flere steder utfordringer med rekrutteringen til HV allerede. Så her er det nok hensiktsmessig å ta dette stegvis.

           Men en ting er personell, som det har fremgått av diverse artikler mangler også basisvarer som sko og ikke minst våpen. Vel så viktig som å få flere soldater er at man har utstyr til den strukturen man går inn for.

           Det står at HV skal moderniseres, jeg håper det i tillegg til flere soldater betyr betydelig oppgradering av det utstyret man har tilgjengelig. Det er kanskje vel så viktig som å øke antallet.

           Kommentér

           • Trådstarter

            #12
            Det er også utnevnt en rekke statssekretærer i dag, men ingen statssekretærer i Forsvarsdepartementet enda. Dette er ikke uvanlig, det tar en uke og to å få på plass statssekretærer og politiske rådgivere. Egentlig overraskende mange statssekretærer som er klar i dag.

            Kommentér


             #13
             Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
             Det er også utnevnt en rekke statssekretærer i dag, men ingen statssekretærer i Forsvarsdepartementet enda. Dette er ikke uvanlig, det tar en uke og to å få på plass statssekretærer og politiske rådgivere. Egentlig overraskende mange statssekretærer som er klar i dag.
             Men én politisk rådgiver er på plass; Marie Lamo (Sp).

             Attached Files

             Kommentér


              #14
              Interessant med Enoksen, hørte et intervju med han hvor han snakket om Andøya Space, virket som en oppegående type.

              Håper han er en oppgradering av Bakke-Jensen som var litt i overkant glad i å skyte fra hofta og kanskje ikke alltid like flink til å høre på rådgiverne sine og embetsverket.

              Kommentér


               #15
               Var det kanskje dette intervjuet? > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Fremstår jo her som et helt annet kaliber enn FBJ, så får vi se når han har vært en periode i jobben.

               Kommentér


                #16
                Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                Var det kanskje dette intervjuet? > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                Fremstår jo her som et helt annet kaliber enn FBJ, så får vi se når han har vært en periode i jobben.
                Stemmer, bra podcast.

                Kommentér


                 #17
                 I og med at jeg i 7 år var styremedlem i et bedriftsstyre der Odd Roger var styreleder, har jeg godt kjennskap til ham gjennom 4 årlige styremøter. Han er av meget stort kaliber. Virkelig meget stort.

                 Kommentér


                  #18
                  Click image for larger version

Name:	1C69CCC7-DF18-4408-934B-7F1E87577506.jpeg
Views:	190
Size:	194,0 KB
ID:	1058565Jeg synes denne var litt fin, jeg.

                  Postet av Kjetil Hatlebrekke med teksten, «slik foregår en maktoverføring i et velfungerende demokrati.»

                  Kommentér


                   #19
                   Da regjeringen skrev "Auke Heimevernets områdestruktur til 45 000 soldatar" mente de "øke totalantallet i HV til 45000". Dvs 5000 nye soldater, ikke 8000:
                   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                   Kommentér


                    #20
                    Semantikk. Jeg har aldri oppfattet at man skulle se isolert på deler av HV i I og O, men at måltallet fra SP's side var 45 000 samlet sett. En annen ting er at man nå omtaler ISTY som vervede soldater. Det har man unngått tidligere.

                    Kommentér


                     #21
                     Det står nå svart på hvitt i Hurdalserklæringen. At ordet «områdestrukturen» er det som brukes, tyder jo på at de som har skrevet dette har visst at det er noe som heter områdestrukturen, og at det ikke er det samme som hele HV. Men mye viktigere enn om det er 45.000 eller 48.000 totalt er det at de som det gjelder får skikkelig trening og utstyr.

                     Kommentér


                      #22
                      Man kan selvfølgelig ha ment "styrkestrukturen" og skrevet "områdestrukturen" men i en regjeringsplatform burde man greie å være såpass presis spør du meg...

                      Kommentér

                      Slik kler du deg som en vintersoldat

                      Collapse

                      Working...
                      X