Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Forsvarsloven

Collapse
X
 
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Tusseladd
  Trådstarter
  OR-6* Oversersjant
  Mestersersjant etterretning
  Veteran
  • 2011
  • 8770

  Fokus: Forsvarsloven

  Regjeringen kommer med forslag om å utvide reservistordningen med muligheten til å skrive frivillig kontrakt om tjenesteplikt til å dekke hele Forsvaret, og at også sivilt ansatte og ikke-vernepliktige skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt. Også de som har "brukt opp" verneplikten sin skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt:
  Endringer i forsvarsloven
  Forslaget skal bidra til å redusere klartid, og understøtter den økte bruken av reservister. Dermed bidrar det til å sikre Forsvaret forutsigbar tilgang på kompetanse. Regjeringen foreslår å utvide Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt, og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige. Regjeringen foreslår også at Forsvarsdepartementet og underliggende etater skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte, og at stillingene som områdesjefer i Heimevernet skal være åremålsstillinger. I dag anses disse som verv.
  (….,)
  Forsvaret har i dag lovhjemmel til å inngå kontrakt om tjenesteplikt i Heimevernet, og med enkelte grupper uten verneplikt, slik som kvinner født før 1997. Lovforslaget vil utvide Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt til å gjelde hele Forsvaret, og med andre enkeltpersoner uten verneplikt.

  Videre vil forslaget åpne for at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som har uttømt plikten til 19 måneder tjeneste i fredstid. Kontrakten vil i praksis innebære en frivillig forlengelsen av tjenesteplikten i fredstid, under samme vilkår som for vernepliktige.. Forslaget vil dermed åpne for at Forsvaret kan fortsette å kalle inne personer med kontrakt om tjenesteplikt til øving og trening, selv om vedkommende har uttømt sin lovpålagte tjeneste i fredstid. Dette vil gi Forsvaret mer forutsigbar tilgang på kompetanse. Regjeringen foreslår at personer med kontrakt om tjenesteplikt ikke anses som arbeidstakere og dermed gis samme arbeidsrettslige status som vernepliktige. Dette er personell i tilsvarende funksjoner, og de bør da gis samme rettigheter og plikter.

  Lovforslaget om utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt, og kontrakt om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige, fremmes for Stortinget i Prop. 134 L (2021-2022) .
  FMIN: Norge trenger reservister
  Sikkerhetssituasjonen i Europa spisser seg til og Norge tar grep for å styrke beredskapen. Hvis Norges sikkerhet blir truet er vi avhengig av å forsterke Forsvaret med reservister. Dette er kvinner og menn som har vært i Forsvaret tidligere, for eksempel førstegangstjeneste.

  For at de skal utgjøre et relevant bidrag til forsvaret av Norge må de trene og øve jevnlig. De må også kunne nå frem til avdelingen sin på kortest mulig tid.

  Derfor har Forsvaret innført et konsept som vi kaller «den aktive reserven». Konseptet innebærer blant annet at Forsvaret aktivt identifiserer personer med viktig og riktig kompetanse. Disse blir plassert inn i funksjoner Forsvaret har behov for i en krigssituasjon.

  Mange forbinder verneplikten med førstegangstjenesten, der personer mellom 18 og 44 år gis militær opplæring og tjenestegjør en periode i en avdeling i Forsvaret. Etter dette går de fleste videre til sivile studier og karriere utenfor Forsvaret. Forsvaret kan likevel gi personen en oppgave som denne skal utføre i tilfelle Norges sikkerhet trues. Disse personene er reservister i Forsvaret.

  Det er nødvendig at Forsvaret med jevne mellomrom trener og øver reservistene til de oppgavene de skal utføre i krise eller krig, enten årlig eller med noen års mellomrom. Dette kalles repetisjonstjeneste, og er også en del av verneplikten.

  Regjeringen ønsker at reservisttjenesten skal bli mer forutsigbar, både for den enkelte og for Forsvaret. Vi legger derfor nå frem et forslag til endringer i forsvarsloven for å legge bedre til rette for denne ordningen.

  Verneplikten er en plikt den enkelte har til å verne om Norges sikkerhet. I fredstid er verneplikten 19 måneder. Heldigvis er forsvarsviljen stor i landet vårt, og mange ønsker å bidra utover de 19 månedene. Da kan man inngå kontrakt med Forsvaret om tjeneste utover det verneplikten tilsier, såkalt kontrakt om tjenesteplikt. Dette har hittil kun vært aktuelt for Heimevernet, men regjeringen foreslår nå at denne adgangen utvides til å gjelde hele Forsvaret.

  Å ha reservister på kontrakt vil gi Forsvaret økt fleksibilitet og forutsigbarhet til å planlegge og skalere egen innsats for å ivareta Norges sikkerhet. Forsvaret bruker mye tid og ressurser på å bygge kompetanse blant de vernepliktige. Ved å kunne inngå kontrakt med personer etter fullendt verneplikt i fredstid, vil Forsvaret fortsatt kunne planlegge treningsaktiviteter for personer med slik viktig kompetanse. På den måten forblir reservisten på kontrakt et viktig bidrag til beredskapen.

  I løpet av de siste to årene er det mange reservister som ikke har blitt kalt inn til jevnlig trening og øving på grunn av pandemien. I løpet av de neste årene vil flere personer få beskjed om at de er reservister, og kalles inn til øving. Da blir det viktig at reservistene får vite hvilke rettigheter og plikter de har. I det lovforslaget som legges fram nå har vi forsøkt å gjøre dette så tydelig som mulig. Vi ønsker å gi reservistene mest mulig forutsigbarhet gjennom å tydeliggjøre deres rettslige status.

  Forsvaret er helt avhengig av reservister for å kunne utføre sine oppgaver i krise og krig. Reservistene representerer på mange måter befolkningens forsvarsvilje. Akkurat i disse dager kan vi se betydningen av slik forsvarsvilje når vi ser hvordan den ukrainske befolkningen støtter opp om forsvaret av landet sitt. Også i Norge vil reservistenes bidrag til forsvaret av landet være uvurderlig.
  Last edited by Tusseladd; DTG 231027 Jun 22, 10:27. Begrunnelse: Innlegg fra FMIN
 • MWD
  OR-6* Oversersjant
  Mestersersjant samband
  Veteran
  • 2005
  • 1728

  #2
  Høring - forslag til endringer forsvarsloven

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

  Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige. Det foreslås videre å klargjøre at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte. Departementet foreslår også en særregel i forsvarsloven om at områdesjefene i Heimevernet kan ansettes på åremål.

  Høringsnotat

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en...
  Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

  Kommentér

  • Rittmester
   OF-2 Rittmester
   Pers.off. (S-1)

   Sponsor
   Veteran
   • 2006
   • 30795

   #3
   Det er verdt å merke seg at Milforum er en høringsinstans, ref avsnitt 5 i høringsbrevet, så her er det bare å forfatte noe lurt!
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
   Moderator

   Kommentér

   • Tusseladd
    Trådstarter
    OR-6* Oversersjant
    Mestersersjant etterretning
    Veteran
    • 2011
    • 8770

    #4
    Skal vi slå sammen med denne tråden? Forslag om utvidelse av reservistordningen
    I tillegg til å utvide reservistordningen, så vil loven åpne for at områdesjefer i HV kan tilsettes på åremål. Det opprinnelige forslaget sa at områdesjefene skal tilsettes på åremål på 6 år, men de har konkludert med at det er best at loven bare sier "kan" og så regulerer man med forskrift: lengden på åremålet, hvor lenge det skal vare, og om det kan gjentas en gang.
    Ny§25bskallyde:
    § 25 b Åremål for områdesjefer i Heimevernet

    Områdesjefer i Heimevernet kan tilsettes på åremål.

    Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om åremål for områdesjefer i Heimevernet.
    (....)
    Til§25b

    Bestemmelsen er ny og lovfester at områdesjefene i Heimevernet kan tilsettes på åremål, jf. statsansatteloven § 10 nr. 1.

    Andre ledd bestemmer at departementet kan gi forskrift om åremål for områdesjefene i Heimevernet. Det kan blant annet i forskrift være aktuelt å regulere lengden på åremålsperioden og adgangen til å gjenta ansettelse på åremål for samme person.
    Noen av høringsinstansene var kritiske til åremål når det gjelder å holde på kompetansen, og noen var også kritiske til at det kunne bli vanskeligere å forholde seg til sivil arbeidsgiver.

    Kommentér

    • Hulkinator
     OR-7* Stabssersjant
     Mestersersjant logistikk
     Sponsor
     Veteran
     • 2009
     • 5713

     #5
     Reservister er essensielt for å vinne en krig.

     US Air Force, first golf war:
     Operation Desert Storm was an exceptional example of Total Force integration in support of combat operations with an all-volunteer force.Jan. 16, 2016, marks the 25th anniversary of Desert Storm, the

     In the build-up to Desert Storm, Reservists provided fully 50 percent of the Air Force’s strategic airlift aircrew and aerial port capability, 33 percent of its aeromedical evacuation aircrews and 25 percent of its tactical airlift forces.

     The first Reserve assets to reach the theater of operations was a C-141 Starlifter aircrew that landed in Saudi Arabia on Aug. 8, 1990. By the eve of Desert Storm, Air Force Reserve aircraft and crews flew more than 107,000 hours, moved more than 135,000 passengers, 235,000 tons of cargo and delivered five million pounds of fuel.

     Under golfkrigen var også 70% av SUPCOM reservister. (Support Command)
     Dvs at opp mot 70% av logistikkerne bestod av reserver, artikklen er lang, men beskriver de store mengdene materiell og utstyr som ble flyttet.
     Med forbehold om skrivefeil grunnet store tomler og lite tastatur.

     Kommentér

     • orcbuster
      OR-6 Oversersjant
      Veteran
      • 2013
      • 2235

      #6
      Utmerket. Veldig glad for å høre at fokus vil være å ivareta kompetanse fra førstegangstjenesten. Det har irritert meg lenge at hv antar at alle vil fungere som geværmenn med null formening på at folk har vært spesialister med verdifull kompetanse som forsvinner.
      Last edited by orcbuster; DTG 231437 Jun 22, 14:37.

      Kommentér

      • Tusseladd
       Trådstarter
       OR-6* Oversersjant
       Mestersersjant etterretning
       Veteran
       • 2011
       • 8770

       #7

       Opprinnelig skrevet av Hulkinator
       Reservister er essensielt for å vinne en krig.
       (....)
       Dvs at opp mot 70% av logistikkerne bestod av reserver, artikklen er lang, men beskriver de store mengdene materiell og utstyr som ble flyttet.
       USA er helt spesielt i denne sammenhengen. Det er vel ingen land som har et så godt og gripbart reservistsystem om National Guard, som i praksis er egne stående regimenter og luftvinger med eget høyverdig utstyr, bare at mannskapene stort sett er inne til tjeneste i helger og noen uker hvert år. Disse styres av guvernøren/delstaten til daglig, men kalles inn til nasjonal tjeneste ved behov. De ble brukt som regulære avdelinger i Irak og Afghanistan, og gjorde en god jobb der, selv om slitasjen var høy og de måtte gjøre tjeneste ut over det som de hadde meldt seg frivillig til for å få kabalen til å gi opp.
       Vi trenger kanskje ikke å komme helt dit, men hadde blitt fint å ha noen deltidsvervede mannskaper i våre avdelinger som f.eks. er inne og øver når førstegangstjenste-folka er på helgeperm, og fungerer som tekniske eksperter på noen feltøvelser per år. Og aller viktigst, at de bor nært nok til å stille på beredskap.

       Redigert: Forskjellen på Air National Guard og Air Force Reserve er forsøkt forklart her - det er en del juridiske forskjeller på dem som ikke er relevant i Norge, men de er begge reservist-styrker: https://www.afrc.af.mil/About-Us/Fac...d-and-reserve/
       Last edited by Tusseladd; DTG 231342 Jun 22, 13:42.

       Kommentér

       • hvlt
        OF-2 Kaptein
        Planoff. (S-5)

        Sponsor
        Veteran
        • 2006
        • 22193

        #8
        Alle de amerikanske reserveavdelingene imponerer, syne jeg, først og fremst ved at de tas skikkelig seriøst av "fulltidsmilitære", dvs. dette går begge veier. Tremenningen min gikk gradene i Naval Reserve fra fenrik til kommandør, samtidig som han først var styrmann i handelsflåten, senere administrator i et rederi. Han var sjef for Military Sealift Command Expeditionary Port Unit 104, en liten reserve-havnekommando som kunne lede all drifting av en havn. Han ble innkalt til aktiv tjeneste to ganger, den siste i ett år fra februar 2007 som sjef for Military Sealift Command Office Kuwait, med ansvar for 90% av all transport av militært utstyr til og fra styrkene i Irak etc. Den første var i 2003 for å være amerikansk havnesjef i Iskunderun, men det endte med at amerikanerne ikke brukte havna.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.
        Moderator

        Kommentér

        • hvlt
         OF-2 Kaptein
         Planoff. (S-5)

         Sponsor
         Veteran
         • 2006
         • 22193

         #9
         Ellers ser man jo ikke umiddelbart at han var en skarve reservist (av Diesen-tilhengerne blant de profesjonelle fulltidsmilitære kalt "sivilister dratt rett inn fra gata").

         Click image for larger version

Name:	1289576020_b5c9.jpg
Views:	701
Size:	137,2 KB
ID:	1079961
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.
         Moderator

         Kommentér

         • orcbuster
          OR-6 Oversersjant
          Veteran
          • 2013
          • 2235

          #10


          *host*

          (Ja jeg vet, muligens en smule useriøst)

          Kommentér

          • Tusseladd
           Trådstarter
           OR-6* Oversersjant
           Mestersersjant etterretning
           Veteran
           • 2011
           • 8770

           #11
           Ett relatert læringspunkt fra Ukraina er at selv om toppledelsen i Ukraina snakker opp spesialist- og underoffisersreformen som de har jobbet med, og denne reformen også har blitt snakket opp som viktig av utenlandske rådgivere på strategisk nivå, så har denne reformen faktisk ikke kommet særlig langt. Ja, noen underoffisererer - spesielt de som har blitt trent opp av USA - har vært viktige "krumtapper" i enkelte avdelinger. Men Ukraina sliter med å holde på det fulltidsvervede personellet, og med å definere oppgaver og ansvar for underoffiserene. Så de er ikke akkurat Easy Company ennå.
           I Ukraina var det nettopp reservister og frivillige korttidsvervinger som hjalp Ukraina i perioden 2015-2022, og også i 2022. De enkelte styrkesjefene visste hvem de skulle ringe hvis deres brigade skulle ta en tørn i østre Ukraina. Så dette var et slags ad hoc reservistsystem ved siden av det formelle:

           Kommentér

           • Armand
            OR-4 Ledende spesialist
            Veteran
            • 2010
            • 126

            #12
            Muntlig høring over prop 134 L i Stortinget i dag, med NOF, BFO, LO, Fellesforbundet, FLT, og HTV HV-I. Kan sees på Stortingets nett-TV.

            Jeg stusset litt over at ikke NROF deltar i høringen – deres respons da proposisjonen ble lagt frem ligger på nettsidene deres.
            Last edited by Armand; DTG 271541 Oct 22, 15:41.
            Amateurs obsess over strategy. Professionals obsess over logistics.
            - RF Kuang, The Poppy War

            Kommentér

            • Tusseladd
             Trådstarter
             OR-6* Oversersjant
             Mestersersjant etterretning
             Veteran
             • 2011
             • 8770

             #13
             LO brukte all sin tid på å snakke om at de var redde for privatisering. Fellesforbundet snakket mer om at de ville utsette alt til alle utredningene og kommisjonene er ferdige, sånn at ingenting skjer før 2024 i alle fall.
             Last edited by Tusseladd; DTG 272108 Oct 22, 21:08.

             Kommentér

             • Tusseladd
              Trådstarter
              OR-6* Oversersjant
              Mestersersjant etterretning
              Veteran
              • 2011
              • 8770

              #14
              Forsvarsministeren skriver at det ikke er aktuelt å utsette reservist-ordningen til diverse utredninger som kommer i 2024. Han mener at det blir rart å ansette reservistene i fred når disse først og fremst skal inngå i den militære styrke-strukturen som settes opp krise og krig. Det er heller ikke aktuelt å gjøre ansatte hos leverandører som f.eks. Bertel O. Steen til reservister, slik som enkelte i fagbevegelsen hadde tolket forslaget - disse er jo fremdeles sivilt ansatte også om det blir krig. Når det gjelder feriepenger til HV-I og sånt, så vil loven definere reservister og frivillige klart bort fra å være vanlige arbeidstakere, men i rene penger skal de få like godt betalt som HV-I gjør nå, sier han.
              En nødvending endring – ikke en omkamp
              Regjeringen forslår å lovfeste at personer som inngår kontrakt om tjenesteplikt ikke er å anse som arbeidstakere.

              Begrunnelsen for dette er at reservister på denne type kontrakter kun skal bekle en stilling i Forsvarets styrkestruktur, på lik linje med de vernepliktige reservistene i Forsvaret. De bør da også ha de samme rettighetene og forpliktelsene som disse. Det er altså ikke snakk om faste ansatte som tjenestegjør i det daglige i Forsvaret, eller å frata soldatene rettigheter slik Moxnes påstår.​
              (...)
              Det er nettopp den sikkerhetspolitiske situasjonen og krigen som raser i Ukraina som illustrerer hvor uvurderlige reservister er og vil være for Forsvaret og vår nasjonale forsvarsevne. Lovforslaget er en nødvendig endring som må til for å gi Forsvaret anledning til å planlegge for en styrkestruktur som er mest mulig relevant for nasjonal beredskap. Det legger også til rette for å øke størrelsen på det norske Forsvaret på en forsvarlig måte.

              Forutsigbarhet er den beste måten
              Når det gjelder de varslede utredningene som Moxnes viser til, gjennomføres disse uavhengig av lovforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget.

              Til sist vil jeg påpeke at det i proposisjonen presiseres tydelig at lovforslaget ikke skal brukes som et virkemiddel for å tilrettelegge for en økt grad av outsourcing, og at adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt ikke gjelder personell som er tilknyttet strategiske samarbeidspartnere.​
              Last edited by Tusseladd; DTG 241438 Nov 22, 14:38.

              Kommentér

              • Rittmester
               OF-2 Rittmester
               Pers.off. (S-1)

               Sponsor
               Veteran
               • 2006
               • 30795

               #15
               Stortinget vedtar endringer i forsvarsloven

               Endringene betyr blant annet at Forsvaret har mulighet til å inngå kontrakt med personer som ikke er vernepliktige og utvidet tjenesteplikt for vernepliktige.

               ​Torsdag ettermiddag vedtok Stortinget regjeringens forslag om endringer i forsvarloven om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige, gjennom å endre gjeldende §25 i forsvarsloven. Samtidig foreslår de å lovfeste en utvidet mulighet for Forsvaret til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt.​

               Regjeringen begrunner forslaget blant annet med et behov for å realisere bruken av reservister til nasjonal beredskap. I tråd med det økte trusselbildet og med en forsterket sikkerhetssituasjon, ønsker regjeringen tilførsel av sivil og spesialisert kompetanse til Forsvaret.

               – Hensikten med forslaget er, i tillegg til å sikre Forsvaret fleksibel tilgang på våre nasjonale personell- og kompetanseressurser, å forbedre beredskapsevnen ved at reservistene i større grad blir klare til innsats, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

               Frivillig tjenestegjørende

               Forskrift for godtgjøring for de vernepliktige, i forsvarsloven §19 tredje ledd ble også vedtatt. Dette vil si at ved å inngå en slik kontrakt, kan reservister få dekket sin tapte arbeidsinntekt, fordi de må tjenestegjøre, med inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Under en slik kontrakt er ikke personene definert som arbeidstakere, men frivillig tjenestegjørende.

               De ønsker samtidig å gi Forsvarsdepartementet og underliggende etater mulighet til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte.

               Lovendringen gjør det også mulig for Heimevernet å hyre inn personer på en tidsbegrenset kontrakt. Et slikt eksempel er stillingen som områdesjef, som i dag ikke ansett som en ordinær ansettelse, men definert som et verv.

               I krise og krig

               Reservister vil bli brukt for å bevare kompetanse som Forsvaret risikerer å miste. Det kan dessuten gi mer forutsigbarhet for enkeltpersoner, og gi sivilt ansatte like rettigheter og plikter som dem med lovpålagt verneplikt. Personer som inngår en slik kontrakt med Forsvaret kan måtte møte opp på jobb under krise eller krig, selv om det innebærer risiko.

               Rødt og FrPs la fram et forslag om kompensasjon for reelle saksomkostninger etter rettssaken mellom Heimevernets innsatsstyrker og Forsvarsdepartementet, der Heimevernet til slutt fikk medhold i krav om feriepenger. Dette forslaget ble nedstemt.

               Det ble også fremmet forslag om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget om en redegjørelse og konsekvensene av denne endringen i forsvarsloven, dette ble enstemmig vedtatt.

               Lovendringene gjelder fra den tid Kongen bestemmer dette.


               Endringene betyr blant annet at Forsvaret har mulighet til å inngå kontrakt med personer som ikke er vernepliktige og utvidet tjenesteplikt for vernepliktige.


               (Tråden om høringer om forsvarsloven og tråden med diskusjon om lovendringer for reservister er slått sammen til denne tråden, som har flyttet og fått nytt navn.)
               - Mod
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
               Moderator

               Kommentér

               • Sofakriger
                OR-7 Stabssersjant

                Sponsor
                Veteran
                • 2005
                • 24203

                #16
                Veldig bra med dekning tapt arbeidsinntekt, 6G er en allminnelig brukt grense (fx "100%" sykelønn)
                "Gjør Ret, Frygt Intet"

                Kommentér

                • Rittmester
                 OF-2 Rittmester
                 Pers.off. (S-1)

                 Sponsor
                 Veteran
                 • 2006
                 • 30795

                 #17
                 Prop. 101 L (2022–2023)

                 Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)


                 Tilråding fra Forsvarsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)

                 Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

                 Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forsvarsloven og folketrygdloven. I proposisjonen foreslås det å lovfeste at Forsvaret skal inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tar utdanning ved Forsvarets høgskole. Videre foreslås det å innta en definisjon av «militære studenter» i forsvarsloven, og å tydeliggjøre at denne gruppen er tjenestepliktige etter forsvarsloven. Videre foreslås det å gjøre endringer i folketrygdlovens bestemmelse om yrkesskadedekning for militært personell i § 13-8.                 Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forsvarsloven og folketrygdloven. I proposisjonen foreslås det å lovfeste at Forsvaret skal inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tar utdanning ved Forsvarets høgskole. Videre foreslås det å i...

                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
                 Moderator

                 Kommentér

                 • Feltposten
                  OR-5 Kvartermester
                  Presse- og informasjonsbefal
                  Veteran
                  • 2004
                  • 1363

                  #18
                  Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

                  Les mer...
                  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.
                  Nyhetsfeed

                  Kommentér

                  • Rittmester
                   OF-2 Rittmester
                   Pers.off. (S-1)

                   Sponsor
                   Veteran
                   • 2006
                   • 30795

                   #19
                   Da har Stortinget vedtatt de foreslåtte endringene i Forsvarsloven:                   Generaladvokatembetet forsvinner, og arrest fjernes som refsingsmiddel i fred og krig.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
                   Moderator

                   Kommentér

                   • Sofakriger
                    OR-7 Stabssersjant

                    Sponsor
                    Veteran
                    • 2005
                    • 24203

                    #20
                    Som vi ikke får det travelt nok i en krigssituasjon. Nå må vi også beregne raske lovoppdateringer for å unngå tilbakevirkende kraft.

                    Klart folk må kunne settes i arrest.
                    "Gjør Ret, Frygt Intet"

                    Kommentér

                    Forumstruktur

                    Collapse

                    Working...
                    😀
                    🥰
                    🤢
                    😎
                    😡
                    👍
                    👎